News

Erfolgreiche Beiratssitzung!

1. April 2020

In diesem Jahr fand die Beiratssitzung erfolgreich als Online-Meeting statt. Wir bedanken uns bei unserem wissenschaftlichen Tagungsbeirat für die Diskussion und Bewertung der über 300 eingereichten Abstracts. Freuen Sie sich auf ein umfangreiches und spannendes Programm.

 

Un­ser in­ter­na­tio­na­ler Wis­sen­schaft­li­cher Ta­gungs­bei­rat

Lois Are­na, New York (US) | Bron­wyn Bar­ry, San Fran­cis­co (US) |
El­rond Bur­rell, Ka­pi­ti Coast (NZ) | Shou­kong Chen, Shang­hai (CN) |
Ma­ria Chia­ra Fail­la, Darm­stadt (DE, IT) | Wolf­gang Feist, Darm­stadt (DE)|
Franz Fre­un­dor­fer, Oberau­dorf (DE) | Pe­ter Frie­mert, Ham­burg (DE) |
Sal­ly God­ber, Ply­mouth (UK) | Di­eter Herz, Weit­nau (DE) |
Bjørn Kier­ulf, Se­nec (SK) | Hel­mut Krap­mei­er, Wolfurt (AT) |
Jo­han­nes Kre­is­sig, Stut­tgart (DE) | Wei Kuang, Darm­stadt (DE, CN) |
Lasz­lo Lepp, Inns­bruck (AT) | Jür­gen Lep­pig (Ben­jam­in Weis­mann), Ber­lin (DE) |
Math­i­as Lin­der, Frank­furt (DE) | Dirk Mobers, Wup­per­tal (DE) |
Iris Oels­chlä­ger, Ber­lin (DE) |Ste­fan Pal­lantz­as, Athens (GR) |
Mon­te Paul­sen, Van­cou­ver (CA) | Peng Men­gy­ue, Bei­jing (CN) |
An­drew Peel, Blue Moun­tains (CA) | Rai­ner Pflu­ger, Inns­bruck (AT)|
Mark Sid­dall, Dur­ham (UK) |Oliv­er Sty­le, Bar­ce­lo­na (ES) |
Burk­hard Schul­ze Dar­up, Ber­lin (DE) | Jens Schu­berth, Des­sau-Roß­lau (DE) |
Jan Stei­ger, Darm­stadt (DE) | Dra­go­mir Tz­a­nev, So­fia (BG) |
Eti­en­ne Ve­ke­mans, Par­is (FR) | Mi­cheel Was­souf, Bar­ce­lo­na (ES) |
Mat­thi­as Wohl­fahrt, Han­nov­er (DE) | Xu Wei, Bei­jing (CN)